Jesteś tutaj: strona główna
Wyszukaj ok
Informacja w spr. Wyborów w KKSL

Relacja sporządzona na podstawie Protokołu z Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa

w Krośnie z dnia 16 grudnia 2017 r.

 

W dniu 16 grudnia 2017 miało miejsce Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków klubu zakończone spotkaniem wigilijnym z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Rozpoczęcie obrad zainicjował w imieniu zarządu KSL wiceprezes klubu, kol. Tadeusz Płatek pełniący obowiązki prezesa Zarządu, oficjalnym powitaniem przybyłych członków-seniorów oraz prosząc wszystkich o uczczenie minutą ciszy zmarłych Kolegów-seniorów, którzy odeszli z naszego grona na wieczną wachtę w szeregi Niebieskiej Eskadry. Następnie przystąpiono do uhonorowania dyplomami KKSL za zaangażowanie i pracę społeczną n/w członków klubu: Bożena Falcman, Zygmunt Król, Stanisław Kubit, Józef Matwiejów, Andrzej Ulanowski, Zofia Ząbek, Wacław Żurek.

 

Po wypełnieniu części oficjalnej rozpoczęła się realizacja głównego celu spotkania, tj. Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa zgodnie z punktami Porządku zebrania. Dokonano wyboru przewodniczącego i protokolanta zebrania w osobach: kol. Mariana Jakoniuka i kol. Zygmunta Bąka, których kandydatury poparto jednogłośnie w głosowaniu jawnym ( kol. Jan Zając, mimo otrzymanego ważnego mandatu odmówił czynnego udziału w głosowaniu w ciągu całego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ).

Kolejnym wypełnieniem spotkania było podjęcie Uchwały o skróceniu kadencyjności obecnego Zarządu. W jawnym głosowaniu, 38 głosami ZA przyjęto jednogłośnie Uchwałę o skróceniu kadencyjności Zarządu KKSL kadencji od 20.12.2014 do 16.12.2017 r.

Następnie Przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z porządkiem Zebrania, proponując blokową dyskusję nad 3-ma sprawozdaniami, tj. z działalności Zarządu, finansowej skarbnika i Komisji Rewizyjnej za okres kadencji. Uwagi do  porządku zgłosił kol. Witold Ostrowski z propozycją wykreślenia pkt. wyboru i głosowania na Prezesa Zarządu na kolejną kadencję a wprowadzenia pkt. wyboru i głosowania na kandydatów na członków zarządu z pośród których w trakcie ukonstytuowania się powołany zostanie prezes zarządu KKSL. Przewodniczący zebrania zwrócił wnioskującemu, aby nie odwoływał się do Statutu Aeroklubu Podkarpackiego, skoro KKSL ma własny regulamin z pkt. mówiącym o bezpośrednim wyborze prezesa KKSL, tak jak jest w Porządku obrad Zebrania. Wniosek został odrzucony, a obecni większością głosów przyjęli Porządek obrad.

 Zgodnie z Porządkiem obrad przystąpiono do powołania Komisji Mandatowej i Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Wyborczej i Komisji Uchwał i Wniosków. W przypadku Komisji Mandatowej i Komisji Skrutacyjnej, głosowaniem przekształcono je w Komisję Mandatowo-Skrutacyjną.

W głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów wybrano w/w komisje. Przewodniczący Komisji Mandatowej po sprawdzeniu listy obecności stwierdził, że na 74 upoważnionych członków mających czynne prawo wyborcze obecnych jest 38, co stanowi 51,3 % uprawnionych do podejmowania uchwał i głosowania. W związku z tym Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze jest prawomocne, zdolne do podejmowania wiążących decyzji w formie uchwał i wniosków

Przystąpiono do prezentowania sprawozdań. Jako 1-szy wystąpił sekretarz ustępującego Zarządu kol. Józef Zuzak, zapoznając zebranych ze Sprawozdaniem z działalności Zarządu za okres minionej kadencji  od 20.12.2014 do 16.12.2017 r. Sekretarz klubu w sprawozdaniu m.in. obszernie zaakcentował pojawiające się problemy we współpracy z Aeroklubem Podkarpackim oraz współpracy Prezesa KKSL z członkami Zarządu (sprawozdanie stanowi załącznik do Protokołu Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego).

Kolejno prezentowali sprawozdania: kol. Stanisław Wilk – finansowe, kol. Zygmunt Bąk – Komisji Rewizyjnej. Jednocześnie w imieniu Komisji Rewizyjnej złożył wniosek o skrócenie kadencji w związku z podjętą Uchwałą o skróceniu kadencyjności Zarządu KKSL.  

Po zakończonej prezentacji, Przewodniczący zebrania otworzył dyskusję nt. złożonych sprawozdań. Do sprawozdania Komisji Rewizyjnej w pkt. dot. realizacji popularyzacji lotnictwa wśród młodzieży poprzez nawiązanie współpracy z Kuratorium Oświaty odniósł się kol. Marek Tenerowicz. Stwierdził, że pomimo starań i rozmów z wiceprezydentem m. Krosna temat współpracy nie spotkał się z zainteresowaniem przedstawicieli szkół.

Z kolei do sprawozdania zarządu odniósł się kol. Witold Ostrowski, w pkt. m.in. przesłanek złożenia rezygnacji z funkcji Prezesa zarządu, przechowywania dokumentacji klubu, strony internetowej klubu i Komitetu Obrony Lotniska łącznie z zarzutem, że na „barkach KOL-u próbuje się robić karierę polityczną”. Ad vocem do wypowiedzi, wygłosił kol. M. Tenerowicz twierdząc, że KOL powstał po to, aby nie dopuścić do prywatyzacji lotniska, które jest własnością Gminy Krosno, a urząd Lotnictwa Cywilnego popełnił błąd dopuszczając do okrojenia lotniska o 40 ha powierzchni. Na pytanie kol. Józefa Matwiejów, czy KOL istnieje nadal, czy został rozwiązany odpowiedział kol. Jan Zając (wiceprezes Aeroklubu Podk. - SL.), że działalność KOL-u została zakończona uchwałą podjętą na WZS członków aeroklubu w dniu 17 czerwca 2017 r. Na przekazaną informację, zareagował kol. Marek Mojak twierdząc, że uchwała WZS aeroklubu jest nieważna, ponieważ WZS nie było władne do jej podjęcia. Regulamin Obrad WZS nie zawierał punktu dot. KOL-u, a odnosił się do podjęcia uchwały o wykluczeniu członków. Jedyne co zebranie mogło podjąć, to wycofanie swojego poparcia dla KOL-u. Przewodniczący zebrania zwraca uwagę dyskutantom, aby temat lotniska nie zdominował celu zebrania sprawozdawczo-wyborczego stawiając wniosek o zakończeniu dyskusji i przystąpienia do realizacji kolejnych pkt. zebrania. Na wniosek Przewodniczącego, Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze przegłosowało udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi klubu w głosowaniu jawnym oraz podjęto Uchwałę o uzupełnieniu Regulaminu KKSL o wpis dot. Sądu Koleżeńskiego, wymuszoną obecnie obowiązującym Statutem Aeroklubu Podkarpackiego. Następnymi pkt. zebrania były wybory Prezesa Zarządu i członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kolejna kadencję władz KKSL. W wyniku zgłoszenia 6 kandydatów na 5 miejsc do zarządu klubu, kol. Józef Zuzak stawia wniosek formalny poszerzenie składu zarządu do 7-miu osób łącznie z prezesem. Wniosek przegłosowano jednogłośnie. 

Ostatecznie wybrane władze Krośnieńskiego klubu Seniorów Lotnictwa na 4- letnią kadencję:

Zarząd KKSL: Andrzej Ulanowski – Prezes Zarządu, Krystian Moc – wiceprezes zarządu, Zygmunt Bąk – sekretarz, Mieczysław Wilk – skarbnik, Marian Jakoniuk, Marek Tenerowicz, Grzegorz Wiśniowski – członkowie zarządu.

Komisja Rewizyjna: Tadeusz Jurczyk, Jan Węgrzyński i Stanisław Guzik

Komisja Uchwał i Wniosków przyjęła, jako wnioski Propozycje do programu działania KKSL na następny okres kadencji złożone w sprawozdaniu ustępującego Zarządu.

Po zrealizowaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący zakończył Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze dziękując obecnym członkom za przybycie.

Kulminacyjnym punktem zakończenia zebrania było łamanie się świątecznym opłatkiem i wzajemne składanie życzeń. A później zaczęła się biesiada trwająca do późnych godzin wieczornych. Świąteczny czerwony barszcz z uszkami i pierogi smakowały wyśmienicie. Rozmaitość zakąsek nie pozwoliła narzekać nawet tym z wybrednymi gustami. Do spotkania w wigilię w Nowym 2018 Roku !!!

Krosno, styczeń 2018


 powrót
Szczegóły
z 1074
822410 odwiedzin