Jesteś tutaj: strona główna
Wyszukaj ok
Zebranie w KKSL - 2017r.

Regulamin Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego

Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa

na dzień 16.12.2017r.

 

 

§ 1

Wstęp

1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb odbywania Zebrania Sprawozdawczo-
   
Wyborczego (zwanego dalej Zebraniem) Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa
    (zwanym dalej Klubem).

2. Obsługę techniczną i organizacyjną Zebrania zapewnia Zarząd Klubu. 

 

§ 2

Podmioty uprawnione do uczestnictwa w Zebraniu.

1. W Zebraniu mają prawo uczestnictwa:

a) z głosem decydującym - wszyscy członkowie Klubu wymienieni na liście wg §3,

b) z głosem doradczym:

- zaproszeni goście. 

 

§ 3

                                                         Lista uczestników  

1. Listę członków uprawnionych do uczestnictwa w Zebraniu przygotowuje Zarząd Klubu.                                                                         

2. Lista powinna zawierać:

a) liczbę porządkową,

b) imię i nazwisko,

c) adres zamieszkania,

d) własnoręczny podpis.

 

§ 4

1. Członkowie Klubu przybywający na Zebranie potwierdzają obecność własnoręcznym
    podpisem na liście obecności i odbierają mandat wyborczy.

 

                                                                         § 5

                                                      Otwarcie  Zebrania

1. Zebranie  otwiera Prezes Zarządu lub jeden z jego zastępców, a w razie ich nieobecności
   osoba wyznaczona przez Zarząd Klubu.   

 

§ 6

Wybór Przewodniczącego Zebrania  i Protokolanta.

1. Osoba otwierająca Zebranie zarządza wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania,
     po czym przekazuje Przewodniczącemu kierowanie obradami.

2. Osoba otwierająca zebranie ma prawo zgłoszenia kandydata na Przewodniczącego
    Zebrania, oraz Protokolanta Zebrania.

3. Przewodniczącego Zebrania wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa
    jak § 3.

4. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone będą wpisane na listę kandydatów, o ile
    wyrażą zgodę na kandydowanie.

    Wybór Przewodniczącego Zebrania odbywa się w głosowaniu jawnym, poprzez  głosowanie
    na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym.  Przewodniczącym zostaje
    osoba, na którą oddano największą liczbę głosów „za”. W razie uzyskania przez kandydatów
    równej liczby głosów przeprowadza się dodatkowe głosowanie pomiędzy nimi.

 

§ 7

Kompetencje Przewodniczącego Zebrania

1. Przewodniczący Zebrania kieruje obradami zgodnie z Regulaminem Klubów Seniorów
   Lotnictwa i ustalonym porządkiem obrad przyjętym przez Zebranie, oraz postanowieniami
   niniejszego Regulaminu. Do obowiązków Przewodniczącego w szczególności należy:

a)  przedstawienie zebranym porządku zebrania i poddanie go  pod głosowanie,

b) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,

c)  udzielanie głosu,

d)  zarządzenie przerwy w obradach,

e)  wydawanie stosowanych zarządzeń porządkowych na sali obrad,

f)  dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,

g)  rozstrzygnięcie wątpliwości regulaminowych,

h) wnioskowanie o wprowadzenie zmian lub uzupełnień w porządku i regulaminie obrad.  

                                                                    § 8

                                                  Kompetencje Zebrania

1. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania.

2. Przyjęcie regulaminu i  porządku obrad  oraz wnioskowanych do nich zmian.

3. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej,  oraz Uchwał i  Wniosków.

4. Przyjęcie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Skarbnika   

    Klubu.

5. Ustalenie składu ilościowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

6. Wybór Prezesa i członków Zarządu.

7. Podejmowanie Uchwał i wniosków.

8. Rozpatrywanie innych spraw zgłoszonych podczas Zebrania.

 

                                                                 § 9

                                             Stwierdzenie ważności Zebrania

Zdolność Zebrania do podejmowania uchwał stwierdza i ogłasza Komisja Mandatowa. Zebranie  jest prawomocne w pierwszym terminie, jeżeli bierze w nim udział przynajmniej połowa ogólnej liczby członków, znajdujących się na liście uczestników przygotowanej zgodnie z §3, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

 

                                                              § 10

                                                      Przebieg obrad

1. Wnioski uczestników w zakresie spraw objętych porządkiem obrad zgłasza się
     w formie ustnej do protokołu.

2. Wnioski formalne dotyczą:

 - ograniczenia lub zamknięcia dyskusji,

 - ograniczenia czasu przemówień,

 - sposobu głosowania,

 - zamknięcia listy kandydatów do władz Klubu

 - zmiany kolejności  porządku obrad,

 - zarządzenia przerwy w obradach.

4. Zgłoszone wnioski Przewodniczący poddaje pod głosowanie uczestnikom

   Zebrania niezwłocznie po ich zgłoszeniu.

5. Przewodniczący zebrania poddaje pod głosowanie  projekty uchwał

    będące rezultatem obrad.                                                                                                                                           

6. W głosowaniu biorą udział jedynie uczestnicy posiadający prawo głosu.

8. Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości  

    głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

 

                                                               § 11

                                                         Głosowanie

1. Głosowanie może odbywać się w trybie jawnym lub tajnym.

2. Głosowanie tajne zarządza się na żądanie zwykłej większości uprawnionych
    do głosowania uczestników Zebrania.

 

                                                              § 12

                                Wybory Komisji i ich kompetencje

1.  Przewodniczący Zebrania zarządza wybory do Władz i Komisji Regulaminowych:

     Mandatowej, Wyborczej, Uchwał i Wniosków.

2.  Kandydatów do Komisji zgłasza Przewodniczący ponadto zgłaszają  uczestnicy
     Zebrania. Głosowanie na zgłoszonych kandydatów odbywa się  jawnie.

     Komisje wybierają wśród siebie przewodniczącego.

3.  Komisja Mandatowa i Skrutacyjna składa się z 3 osób.

     Zadaniem Komisji jest:

     - ustalenie liczby uprawnionych do głosowania na podstawie listy obecności,

     - stwierdzenie prawomocności obrad,

     - obliczanie głosów podczas głosowań jawnych.

4. Komisja Wyborcza  składa się  z 3-ch osób.

    Komisja Wyborcza na podstawie wniosków Zarządu i zgłoszeń z sali, sporządza
    listy kandydatów na Prezesa, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

    Ponadto zadaniem Komisji Wyborczej jest:

   - zapoznanie uczestników  zgromadzenia z techniką i  trybem głosowania,

   - przygotowanie kart, urny, zorganizowanie głosowania i nadzór nad jego   

     prawidłowym przebiegiem,

   - przeliczenie ilości głosów,

   - ogłoszenie wyników głosowania.

    Lista kandydatów przedstawiona przez komisję Wyborczą powinna zawierać

    co najmniej taką liczbę, jaka została uchwalona przez Walne Zgromadzenie.

    Członek komisji wyborczej nie może kandydować do władz Klubu.

5.  Komisja Uchwał i Wniosków składa się z 3 osób.

    Komisja  od momentu jej wyboru śledzi przebieg obrad  i notuje przedstawiane wnioski.
    Przygotowane projekty uchwał i wniosków Przewodniczący Komisji przedstawia do

    zatwierdzenia przez Zebranie w drodze głosowania jawnego.

 

                                                          § 13

                                           Wybory władz KKSL

    1. Wybory Prezesa Zarządu i członków Zarządu odbywają się oddzielnie

        w głosowaniu tajnym.

    2. Na żądanie co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania,     

        wybory członków Zarządu mogą odbywać się w trybie jawnym.

    3. Liczbę członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej określa Regulamin

        Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa.

     4. Dotychczasowy Zarząd proponuje, aby Zarząd składał się z 5-ciu osób /prezes, v-ce 

        prezes,  sekretarz, skarbnik, członek/, a  Komisja  Rewizyjna z 2-ch.  Zebranie członków 

        może  zgłosić inny skład władz.

        Skład  Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej musi być przegłosowany.

 

 

 

 

 

§  14

Zasady głosowania do Władz Klubu.

1.  Uczestnicy Zebrania  po okazaniu mandatów otrzymują karty kandydatów do  

    Władz zgodnie z przyjętymi przez Zebranie zasadami wyborów.

2.  Na poszczególnych listach należy pozostawić taką ilość kandydatów jaka  

     została zatwierdzona przez Zebranie.

3. Głos jest także ważny gdy na karcie do głosowania pozostawi się mniejszą 

    ilość kandydatów.

    W przypadku pozostawienia większej ilości kandydatów  jak ustalono,   

    głos jest nieważny.

4. Do władz  wchodzą kandydaci, w kolejności uzyskania największej liczby   

    głosów.

5. W przypadku gdy kandydaci otrzymają jednakową ilość głosów    

    zarządza się głosowanie dodatkowe na tych kandydatów,

6. Jeśli powtórne głosowanie nie da rezultatu, do władz wchodzą kandydaci   

    w kolejności alfabetycznej w ilości uchwalonej przez Zebranie.

 

§ 15

Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zebrania ogłasza zamknięcie obrad.

                                                       

§ 16

Protokoły

Z przebiegu obrad sporządza się protokół, który podpisuje Protokolant i Przewodniczący Zebrania. 

 

§ 17

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Zebrania.

2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Zebranie.

 

 

                                                                                         Za zgodność z uchwałą Zarządu

 

                                                                                       

Projekt Regulaminu obrad został przyjęty

uchwałą Zarządu w dniu 11 grudnia 2017r.

 


 powrót
Szczegóły
z 1076
832409 odwiedzin