Jesteś tutaj: strona główna
Wyszukaj ok
Czy to koniec czarnego scenariusza parcelacji krośnieńskiego lotniska?

Gmina  Krosno  ogłosiła  zawiadomienie  o unieważnieniu przetargu publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie p.n. „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego……. „ –1 i 2 etap”.

W uzasadnieniu podano, że wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie społecznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć”.

Czy jednak nie można było tego przewidzieć ?

Jak wynika z uzasadnienia, istota sprawy polega na tym, że Aeroklub Polski jako zarządzający lotniskiem,  nie wyraził  zgody na  zrzeczenie się funkcji zarządzającego lotniskiem  na rzecz Prezydenta m. Krosna  oraz na zgłoszenia  wniosku do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na dokonanie istotnych  zmian cech lotniska, w tym jego granic.

Brak  decyzji   Prezesa  ULC  na  wprowadzenie  zmian  blokuje opracowanie dokumentacji projektowej.

Należy tu wyjaśnić, że planowana przez władze zmiana istotnych cech lotniska polega między innymi na wyłączeniu ok. 40 ha  obszaru lotniska,  pod zabudowę przemysłową.

Ponieważ obszar ten znajduje się w aktualnych granicach rejestracyjnych lotniska, a nie jest obszarem przyległym do lotniska jak błędnie informują władze, zmiana granic zgodnie z  ustawą  Prawo Lotnicze  wymaga  wcześniejszych  uzgodnień  z zarządzającym i Urzędem Lotnictwa Cywilnego.

Klub Seniorów informował o konieczności takich uzgodnień już na etapie opracowania założeń projektowych.

Dzisiaj Władze Urzędu i Rady Miasta Krosna biją na alarm.

Miasto może stracić 11 milionów euro na rozbudowę lotniska !  Winą za te ewentualne skutki obarcza się Aeroklub Polski, Klub Seniorów Lotnictwa  i  tych  wszystkich,  którzy sprzeciwiali się parcelacji lotniska i zajmowali stanowisko odmienne, co było źle odbierane przez Prezydenta Miasta który uważał, że jedynie koncepcja Urzędu Miasta jest słuszna. Tyle tylko, że w przypadku nie uzyskania dotacji, władze powinny  bić  się  we własne piersi.

Dla działaczy środowiska lotniczego i części społeczeństwa nie jest zaskoczeniem, że do takiego impasu musiało dojść i że prawda co do faktycznych zamierzeń Urzędu Miasta  dotyczących  koncepcji funkcjonowania lotniska ujrzy światło dzienne.

A tak w skrócie  przedstawia  się chronologia działań i stanowisko Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, w odniesieniu do pomysłu modernizacji lotniska prezentowanego przez władze m. Krosna.

W 2000 roku decyzją Ministra Skarbu, na wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego, za zgodą ówczesnego Prezydenta  m. Krosna, lotnisko przekazane zostało  Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

Zarząd Wojewódzki w uzasadnieniu wniosku podkreślał, że przekazane mienie będzie służyć strategii rozwoju województwa i wojewódzkich programów, wpłynie na przyśpieszenie rozwoju gospodarczego, zwiększenie poziomu konkurencyjności oraz zwiększenie atrakcyjności regionu dla inwestorów i mieszkańców Województwa Podkarpackiego.

Urząd Marszałkowski nie dotrzymał ani jednego warunku które były podstawą  decyzji Ministra Skarbu, nie dołożył też ani grosza w utrzymanie jego infrastruktury, natomiast rozpoczął systemową wyprzedaż mienia lotniskowego. Następowała totalna dewastacja obiektów lotniska.

Oferty sprzedaży uzasadniano:  „ze względu na fakt, że nieruchomości w chwili obecnej są zbędne do wykonywania zadań statutowych Województwa, jak również na potrzebę realizacji dochodów ze sprzedaży,  przeznaczenie niniejszych nieruchomości do sprzedaży jest w pełni zasadne”.

W dniu 21czerwca 2005 r. Prezydent m. Krosna. wydał również pisemną pozytywną opinię  na sprzedaż części lotniska z zabudowaniami, dla niemieckiej firmy Petera Funka.

Kosztem krośnieńskiego  lotniska  wzbogacano budżet Województwa Podkarpackiego.

Wobec bezskutecznego działania Prezydenta Miasta o odzyskanie prawa do lotniska i dalszych ofert wyprzedaży,  środowiska  lotnicze   wystąpiły do Przewodniczącego  Rady Miasta o zwołanie nadzwyczajnej  sesji Rady Miasta, celem podjęcia uchwały zobowiązującej Prezydenta m. Krosna, do pisemnego wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o przekazanie terenów i objektów krośnieńskiego lotniska na rzecz Gminy Krosno.

Uchwała tej treści została podjęta w dniu 31 sierpnia 2005 roku.

Uchwałę popierającą starania przekazania lotniska, podjęła również Rada Powiatu  Krośnieńskiego.

28  listopada 2005  roku,  Sejmik  Województwa  podjął  Uchwałę w której wyraził zgodę na zrzeczenie się nieruchomości lotniska i lokali mieszkalnych na rzecz Gminy Krosno.

Po decyzji Sejmiku, Klub Seniorów Lotnictwa zgłosił Przewodniczącemu Rady  Miasta inicjatywę  udziału w konsultowaniu założeń i w kolejnych etapach  projektowania rozbudowy lotniska.

Pisemny wniosek Klubu Seniorów Lotnictwa w tej sprawie został odrzucony.

Zarząd Klubu Seniorów Lotnictwa powołał jednak Zespół Doradczo-Konsultacyjny.

W  składzie  zespołu znaleźli się  kapitanowie - instruktorzy lotnictwa  komunikacyjnego i sportowego oraz  b. szefowie  wyszkolenia  Aeroklubu Podkarpackiego,  posiadający znajomość przepisów Prawa Lotniczego i rozporządzeń w sprawach budowy i eksploatacji lotnisk oraz duży staż i doświadczenie praktyczne w zakresie  szkolenia i komunikacji lotniczej.

Władze Miasta potraktowały Klub Seniorów Lotnictwa jako stowarzyszenie nieprzyjazne, nie znające przepisów lotniczych, a nie jako bezinteresownego partnera dla konsultacji i doradztwa  w  opracowaniu  koncepcji modernizacji  lotniska.

Prezydent uzasadniał, że przygotowanie dokumentacji powierzono fachowcom od bezpieczeństwa i zagospodarowania lotnisk i zablokował udostępnianie opracowań i informacji w tych sprawach.

Na skutek zablokowania dostępu do informacji o prezentowanej przez władze miasta koncepcji modernizacji lotniska, nie dopuszczenia do debaty publicznej oraz ignorowania stanowiska doświadczonych  ludzi lotnictwa, pojawiały się „przecieki”

które wywołały w środowisku lotniczym i społeczeństwie falę protestów.

Spowodowały to także sprzeczne,  niekiedy graniczące z prawdą wypowiedzi przedstawicieli władz, prezentowane na spotkaniach i w publikacjach prasowych.

W obronie przed parcelacją lotniska zaczęły masowo pojawiać się listy protestacyjne,

m. innymi od czynnych instruktorów – kapitanów lotnictwa komunikacyjnego, Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego,   Rad Powiatów krośnieńskiego, jasielskiego i  brzozowskiego, wielu  indywidualnych osób specjalistów lotnictwa i działaczy społecznych.

Dostęp do projektowanej koncepcji modernizacji lotniska, zablokowany został również dla tych, z którymi zgodnie z przepisami ustawy Prawo Lotnicze należało dokonać wcześniejszych uzgodnień.

W piśmie z dnia 21 stycznia 2009 Prezydent Miasta odmówił Aeroklubowi Polskiemu, aktualnie zarządzającemu lotniskiem dostępu do tego „tajemniczego”  dokumentu, argumentując że „…dokument ten jest poufny i nie może być udostępniony innym podmiotom”.

Sekretarz Generalny AP,  w oświadczeniu z marca br. stwierdził: „..postawienie nas w sytuacji w której formalnie nie możemy złożyć wniosku o zmianę granic lotniska przy jednoczesnym obwieszczeniu , że blokujemy prorozwojowe działania miasta, rodzi podejrzenie, że koncepcja modernizacji jest na tyle profesjonalnie nieprzygotowana, że nieme żadnych szans na realizację – stąd też być może niechęć do jej prezentacji.

Tak więc wymaga się od nas jako zarządzającego lotniskiem podjęcia decyzji zarówno dotyczących zmian cech technicznych i eksploatacyjnych lotniska jak i w dalszej kolejności rezygnacji z funkcji zarządzającego lotniskiem,  jedynie  na podstawie oświadczeń składanych przez pana Prezydenta i reprezentujących go urzędników bez możliwości ich weryfikacji”.

W dniu 27 stycznia  2008 roku Walny Zjazd Aeroklubu Podkarpackiego  podjął Uchwałę o powołaniu Komitetu Obrony Lotniska, który w ocenie krośnieńskich władz stał się wrogiem nr 1.

Pojawiły się liczne artykuły prasowe odnoszące się krytycznie do koncepcji zabudowy południowego obszaru lotniska.

Klub Seniorów Lotnictwa pomimo blokady informacji pozyskał  ważniejsze  dokumenty,  między innymi  program funkcjonalno-użytkowego lotniska z 2006 i 2007 roku,  a także uczestniczył w kilku spotkaniach z udziałem projektantów i  władz miasta.

W okresie ponad 2 lat, opinie Zespołu KKSL dotyczące koncepcji funkcjonowania lotniska po jego modernizacji przekazywane było władzom miasta na piśmie.

Po 2 latach niepotrzebnych sporów i nie małych kosztów, zmienione zostały pierwotne podstawowe założenia  rozbudowy lotniska.

Nie osiągnięto jednak porozumienia w kwestiach rezygnacji z planowanej zabudowy  40 ha południowego obszaru lotniska i rozpoczęcia budowy pasa startowego od  wersji docelowej  to jest szerokości 45 m.

Władze Miasta od początku zaplanowały wyłączenie części lotniska pod zabudowę i temu założeniu podporządkowany został  projekt modernizacji lotniska.

Naiwnością byłoby  twierdzić, że projektant który otrzymał takie zlecenie opracuje projekt niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Krawiec szyje ubranie tak jak sobie tego klient życzy..

Można więc zapytać,  czy Władze dążą do rozwoju lotniska, czy chodzi im o doraźne korzyści finansowe związane ze sprzedażą części lotniska. Obecnie unika się słowa „sprzedaż” na bardziej chwytliwe „dzierżawa” na okres 5 lat, a po tym okresie sprzedaż lub wypowiedzenie dzierżawy.  Nikt o zdrowych zmysłach nie zainwestuje w budowę zakładu środków finansowych nie mając pewności czy po 5 latach będzie mógł dalej prowadzić działalność.

Nie ma też znaczenia jaka jest forma sprzedaży, istotne jest  że teren ten po uzbrojeniu kosztem ok. 25 milionów złotych ma być zabudowany.

Jeśli zamierzenia władz dotyczące docelowej funkcji lotniska są szczere, to można  rozpocząć etapową rozbudowę lotniska w jego aktualnych granicach zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym z października 2007 roku.

Szczegółowe stanowisko Zespołu Klubu Seniorów Lotnictwa, do  programu funkcjonalno-użytkowego lotniska wraz z załącznikami graficznymi, opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy budowy i eksploatacji lotnisk i po wcześniejszych rozmowach,  przesłane zostało także do Urzędu Lotnictwa Cywilnego,  Aeroklubu Polskiego i Biura Studiów i Projektów Lotniczych Polconsult.

Stanowisko to w dużym streszczeniu przedstawia się następująco:

Ok. 40 ha  terenów które przeznaczone do zabudowy nazwano w oficjalnych publikacjach „terenami w sąsiedztwie lotniska, wokół-lotniska, na południe od lotniska

i t.p. co mija się z prawdą.

Tereny  te  znajdują się  w granicach lotniska i są uwidocznione na  planie stanowiącym załącznik do Dokumentacji Rejestracyjnej Lotniska Krosno,  zatwierdzonej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Zmiana granic lotniska i infrastruktury znajdującej się w jego granicach, wymaga zgody Prezesa ULC na wniosek zarządzającego, którym aktualnie jest Aeroklub Polski.

O tych faktach Klub Seniorów Lotnictwa informował wielokrotnie władze miasta już na etapie opracowywania założeń. Bezskutecznie !

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w liście z dnia 23.03.2009 r. do Przewodniczącego Komitetu Obrony Lotniska stwierdził:

„….Realizując możliwości i warunki realizacji przedsięwzięcia jakim jest „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego z wykorzystaniem zmodernizowanej infrastruktury lotniska w Krośnie” należy stwierdzić, że władze miasta Krosna powinny uzyskać porozumienie z zarządzającym lotniskiem Aeroklubem Polskim (znającym wymagania, jakie  powinno spełniać lotnisko wykorzystywane do celów szkoleniowych, uzyskać zgodę ościennych gmin znajdujących się w obszarze oddziaływania modernizowanego lotniska oraz po uprzednim uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego wprowadzić zamierzenia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zarządzający lotniskiem Aeroklub Polski, zgodnie z art. 61 ust. 1 może dokonać zmian eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska po uzyskaniu zezwolenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego….”.

Również w liście do Klubu Seniorów Lotnictwa z dnia 5 maja 2009 roku z kopiami do Prezydenta m. Krosna, Aeroklubu Polskiego i Ministra Infrastruktury v-Prezes Urzędu lotnictwa Cywilnego stwierdził m. innymi:

„…Odnosząc się do przesłanego stanowiska Zespołu doradczego Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa opiniującego „Koncepcję Modernizacji Lotniska Krosno” z 2007 roku oraz projekt prezentowany na stronie internetowej przez Urząd Miasta Krosna „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego” - program funkcjonalno-użytkowy docelowa koncepcja rozbudowy lotniska” mogę jedynie podkreślić,  że tak istotne zmiany jak zmiana granic lotniska, ze zmniejszeniem powierzchni lotniska jak i zmiana układu pasów startowych wymagają wspólnego dopracowania przez Gminę Krosno jak i Aeroklub Polski tak, aby zmiany te pozwoliły na efektywne wykorzystanie części trawiastej lotniska i na bezpieczną eksploatację lotniska przez wszystkich jego użytkowników ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia lotniczego”.

Pomimo ewidentnego obejścia przepisów Prawa Lotniczego, Urząd Miasta już w  2006 roku zlecił  opracowanie koncepcji modernizacji lotniska w nowych granicach, bez wymaganej zgody Zarządzającego i bez konsultacji z zainteresowanymi środowiskami lotniczymi.

Projektant i władze ogłosiły ten teren jako zbędny  dla  działalności lotniczej, a atrakcyjny dla działalności inwestycyjnej, tzw. „ inwestycje na medal”.

Zignorowano stanowisko KKSL, listy protestacyjne doświadczonych ludzi lotnictwa i uchwały środowisk samorządowych,  że zabudowa południowego pola wzlotów, które jest strefą bezpieczeństwa -  stanie się strefą zagrożenia dla szkolenia i komunikacji lotniczej.

Według Aeroklubu Polskiego „zamiar utworzenia strefy inwestycyjnej oraz planowana jej zabudowa w tej części lotniska może spowodować ograniczenie a nie rozwinięcie jego funkcji szkoleniowych poprzez pozbawienie lotniska w Krośnie strefy bezpieczeństwa dla wykonywania lotów zwłaszcza szkolnych od strony południowej”.

Na podstawie wstępnej analizy studium wykonalności projektu Aeroklub Polski stwierdził że: „nasuwa nam się wniosek że propozycja ograniczenia terenu lotniska o 40 ha nie wynika z konieczności funkcjonowania lotniska po jego modernizacji lecz z konieczności pozyskania przez Urząd Miasta Krosna środków własnych na realizację tego projektu”.

Podobne stanowisko zajął Zespół Identyfikowania Zagrożeń  w Lotnictwie Cywilnym w Warszawie, który w piśmie do Komitetu Obrony Lotniska  stwierdził m.innymi:

„wyodrębnienie 40 ha z terenów lotniska pozbawia wszystkich pilotów tam operujących naturalnych terenów do lądowania w przypadku awarii silnika samolotu lub przymusowego lądownia szybowca w przypadku zerwania linki holowniczej lub utraty ciągu wyciągarki. Ponadto ludzie pracujący w wymienionej strefie narażeni byli by na poważne niebezpieczeństwo uderzenia samolotu lub szybowca. Zespół „latajmy bezpiecznie” stoi na stanowisku,  że nie warto szafować zdrowiem i życiem pilotów, skoczków i pracowników fabryk. Zaleca nie zmieniać stanu który istnieje od dziesięcioleci, który sprawdził się w przeszłości i nie należy rujnować terenów wykorzystywanych do działalności lotniczej. Zrealizowanie planów władz miasta doprowadzi do znacznego ograniczenia i utrudnienia operacji lotniczych na lotnisku w Krośnie oraz może doprowadzić do wypadków lotniczych i niepotrzebnych ofiar.

Granice lotniska, układ pasów startowych z granicami pola wzlotów, powierzchnie podejścia i wznoszenia wyznaczające wysokość zabudowy w tym rejonie, wpisane są w „Dokumentacji Rejestracyjnej Lotniska Krosno” zatwierdzonej prze Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Aktualny układ 6 pasów startowych trawiastych daje możliwości startów samolotów i szybowców na wszystkich kierunkach, a więc pełnego wykorzystania pola wzlotów w zależności od kierunku wiatru.

Taki układ pasów startowych jest idealny do szkolenia i komunikacji lotniczej.

W „Programie funkcjonalno-użytkowym lotniska”- (Polconsult  2007 r.) założono likwidację 3 pasów startowych trawiastych .

Pozostawiono pasy startowe na kierunku  południowo-wschodnim (144 st.) i południowo-zachodnim(224 st.), a zlikwidowano pas startowy na kierunku południowym.

Obliczony na podstawie statystycznego zestawienia kierunku, prędkości i powtarzalności wiatru (wg danych stacji meteo za okres 10 lat),  optymalny kierunek drogi startowej znajduje się na kierunku południowym (160 - 167 st).

Brak możliwości wykładania startów na kierunku południowym, zmniejszy wskaźnik używalności lotniska, a zatem znacznie ograniczy szkolenie lotnicze.

Koncepcja rozpoczęcia w pierwszym etapie budowy drogi startowej o szerokości 30 m.

i późniejsza rozbudowa do wersji docelowej 45 m.+ 2x 7.5 m. jest nieuzasadniona.

Jeżeli droga startowa ma służyć tylko do szkolenia lotniczego i użytkowania przez samoloty lekkie, to wystarczy zdjąć zniszczoną nawierzchnię z istniejącego pasa startowego i na jego podłożu betonowym położyć nową. Dokumentacja remontu istniejącego pasa startowego została opracowana przez specjalistyczne Biuro Projektów (obecnie Polconsult) i  udostępniona przez KKSL Urzędowi Miasta.

Optymalnym rozwiązaniem jest  rozpoczęcie  budowy drogi startowej o szerokości 45 + 2 x 7.5 m., długości 1100 m. nośności PCN = 50  i późniejsze jej przedłużenie do projektowanej długości 2000 (2120 m.)

Takie rozwiązanie daje możliwość nawiązania się do istniejącego pasa startowego. Przebudowa drogi startowej do wersji docelowej  w nieokreślonej perspektywie czasu,

a w szczególności jej szerokość, wymagać będzie przebudowy profilu, systemu odwodnienia, oświetlenia i wielu innych zmian, co spowoduje nie tylko konieczność zamknięcia lotniska na okres przebudowy, ale poważnie zwiększy  koszty budowy.

Koszt budowy drogi startowej w wersji docelowej (45 + 2 x 7.5 m dł.2000 m.) według cen z przełomu 2007/2008 roku przedstawiony przez projektanta (Koncepcja Modernizacji Lotniska Krosno …2007 r.) – wynosi  26.400.000  .

Bezpodstawne jest twierdzenie władz miasta, że projektowane środki z Unii Europejskiej ( 11 mln.€) - nie wystarczą nawet na budowę połowy drogi startowej.

W dniu 20 maja 2008 roku na zebraniu Zarządu Aeroklubu Podkarpackiego zwołanym

na wniosek Prezydenta Krosna, Prezydent stwierdził że otrzymał od projektanta przygotowującego studium wykonalności  3 - 4 pytania:

- czy posiada własny  samolot Boeing 737, czy go sobie kupi

- ile osób zamierza wyszkolić na samolotach Boeing

- Komisja  Europejska powiedziała „po co wam takie lotnisko skoro jest w Jasionce”.

Jeżeli te pytania są prawdziwe, to są naiwne i niedorzeczne.

W dalszej wypowiedzi Prezydent stwierdził, że „ jest zasada nie wspierania lotniska komunikacyjnego,  jakiekolwiek słowo komunikacja to wywalenie przez okno sprawy.

Te pytania obaliły projekt lotniska komunikacyjnego o kodzie 3C i budowę pasa startowego szerokości 45 m”.

W dniu 30 czerwca na posiedzeniu Rady Miasta specjalista od projektów lotniskowych, Prezes BSiPL „Polconsult” stwierdzil:

.„docelowym założeniem projektu modernizacji lotniska w Krośnie jest  tzw. lotnisko kodu „C” z drogą startową o długości 2 tys. metrów, która umożliwia start nawet Boeinga 737 z niewielkim ograniczeniem ciężaru. Można więc uruchomić komunikację nawet do Afryki Północnej. Ale o komunikacji lotniczej nie decyduje żaden urząd, minister czy aeroklub. To uruchamia przewoźnik, decyduje o tym rynek.

Te sprzeczne wypowiedzi i decyzja o rozpoczęciu budowy pasa startowego o szerokości 30 m. a nie od wersji docelowej, budzą  wątpliwości co do faktycznych intencji władz o docelowej funkcji lotniska.

Reasumując można stwierdzić, że cały proces projektowania był błędny, a poczynione przez Urząd Miasta  wyprzedzające  działania, bez wymaganych przez Prawo Lotnicze  uzgodnień były przysłowiowym dzieleniem „skóry na niedźwiedziu” i postawienie decydentów przed faktem dokonanym.

A oto kilka ważniejszych faktów:

* W 2006 roku Urząd Miasta ogłosił przetarg na sporządzenie dokumentów na rozbudowę  i modernizację lotniska z terminem wykonania na grudzień 2006 r. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia  zlecono opracowanie nowej dokumentacji rejestracyjnej z odcięciem od płyty lotniska ok. 40 ha i zmianą granic,  bez wymaganej zgody zarządzającego i konsultacji z zainteresowanymi środowiskami

* 31 marca 2008 r na wniosek Prezydenta m.Krosna, .Rada Miasta podjęła Uchwałę o „Zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna”,  w tym południowego obszaru leżącego w  granicach  lotniska,  z przeznaczeniem m.innymi pod budownictwo przemysłowe i wielorodzinne.

* W 2008 roku ogłoszono ofertę sprzedaży 2.8 do 6 ha gruntów w cenie 45 zł. za m.kw.

Grunty te znajdują się w aktualnych rejestracyjnych granicach lotniska.

* 30 czerwca 2008 roku, na wniosek Prezydenta, Rada Miasta podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Krosno jednoosobowej spółki z o.o. pod  firmą  

„Lotnisko Krosno sp. z o.o.” w  celu realizacji projektu modernizacji lotniska i zarządzania przyległymi do lotniska terenami inwestycyjnymi. Uchwała jest sprzeczna ze stanem faktycznym, bo dotyczy obszaru leżącego w granicach lotniska, a nie przyległego do lotniska.

* W 2008 roku ogłoszono postępowanie w trybie przetargu na wykonanie dokumentacji  na kompleksowe przygotowanie pod inwestycje ok. 40 ha gruntów. Teren ten znajduje się w granicach  lotniska,  które na dziś nie zostały zmienione.     

Ogłoszono, że na terenie tym powstanie 4 zakłady o profilu  lotniczym,  które zatrudnią 400 osób !

* w 2006 i 2007 roku, zlecono opracowanie koncepcji modernizacji lotniska do Pracowni Projektowych, bez dokonania wcześniejszych wymaganych uzgodnień.

Pomimo przytoczonych faktów,  Klub Seniorów Lotnictwa nie poszukuje winnych za impas jaki zaistniał w realizacji  projektowanej modernizacji lotniska.

Zapewne nie doszłoby do tego gdyby koncepcja modernizacji lotniska realizowana była w oparciu o elementarne zasady projektowania i poszukiwania porozumienia z zainteresowanymi jego rozwojem.

Brak poszukiwania porozumienia potwierdza  także oświadczenie Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego :

 „…niestety obsługa prawna miasta Krosna, skutecznie sabotuje jakiekolwiek próby zbliżenia stanowisk ……..w ostatnich miesiącach mieliśmy wrażenie, że następuje zbliżenie stanowisk, szczególnie w momentach kiedy Pan Prezydent reprezentował Krosno, bez asysty Pani Bałagi, która stanowi obsługę prawną miasta.

W czasie spotkań wielokrotnie przekonaliśmy się, że  Pani Bałaga nie ma woli żadnego kompromisu ani współpracy z AP. Jej stanowisko można streścić w jednym zdaniu: przekażcie zarząd lotniska Panu Prezydentowi, albo zapomnijcie o Krośnie. W czasie ostatnich negocjacji posunęła się do groźby, że doprowadzi do zamknięcia lotniska  

i wyrejestrowania go z Rejestru Lotnisk Cywilnych ULC”.

Groźba ta świadczy o dużym nietakcie i braku znajomości Prawa Lotniczego.

Lotnisko może być wykreślone z rejestru decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na wniosek podmiotu zakładającego lub zarządzającego lotniskiem,  lub jeśli trwale zaprzestano jego eksploatacji.

Ani jeden warunek nie jest spełniony.

Na tym lotnisku wyszkolona została cała armia pilotów zawodowych, wojskowych i sportowych, spadochroniarzy i modelarzy lotniczych.

W ub. roku lotnisko w Krośnie należało do najlepszych aeroklubowych lotnisk w Kraju pod względem szkolenia lotniczego.

Taka groźba świadczy także o braku poszanowania dla  pokoleń,  które od 1928 roku budowały lotnisko z darowizn gruntowych, nakładem finansowym i pracą społeczną.

Lotnisko którego formalnym właścicielem jest Gmina Krosno, to nie prywatny folwark Urzędu Miasta ale dobro społeczne którym Urząd w imieniu społeczeństwa zarządza !

Pozbawione podstaw  jest oświadczenie Rady Miasta skierowane do Marszałka Sejmu i Prezesa Rady Ministrów o  zmianę Prawa Lotniczego,  które jest wielką skargą na Aeroklub Polski,  że blokuje „rozbudowę” lotniska zgodnie z koncepcją władz miasta i nie może być odwołany z funkcji zarządzającego.

W świetle przytoczonych faktów, zrzucanie odpowiedzialności na Aeroklub Polski,  Klub Seniorów Lotnictwa i tych którzy zajmowali krytyczne stanowisko do koncepcji modernizacji lotniska za ewentualne skreślenie z listy indykatywnej projektu „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego” i utratę 11 mln. € z Unii Europejskiej jest próbą usprawiedliwienia za popełnione błędy.

Pełną odpowiedzialność za ewentualne skreślenie z listy indykatywnej projektu poniosą wyłącznie władze miasta.

Pomimo zaistniałego impasu, Klub Seniorów Lotnictwa uważa, że może być realizowana dalsza faza projektowania modernizacji lotniska, bez obawy skreślenia tematu z listy indykatywnej i ewentualnej utraty środków pomocowych Unii Europejskiej.

Jeśli władzom miasta Krosna leży na sercu dobro jego mieszkańców i całego regionu Podkarpacia, dla których lotnisko jest przysłowiowym oknem na świat, to pomimo narosłych urazów powinny w dialogu szukać wyjścia w zaistniałej sytuacji patowej.

Należy z  wzajemną życzliwością puszczając w niepamięć urazy,  zlikwidować powstałą barierę „my”- „wy” dla wyższego celu jakim jest przyszłość krośnieńskiego lotniska.

Dla zrealizowania tego celu istnieje pilna potrzeba zorganizowania przez Władze Miasta spotkania przy wspólnym stole wszystkich zainteresowanych stron, celem dokonania uzgodnień dotyczących ewentualnych zmian w koncepcji modernizacji lotniska  w zakresie granic, docelowej funkcji lotniska i formalno-prawnych zasad zarządzania lotniskiem.

 

 

             Zarząd i Zespół Doradczy Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa.

 

Krosno, 15 maja 2009 r.

 

 

 


 powrót
Szczegóły
z 1175
086165 odwiedzin