Jesteś tutaj: strona główna
Wyszukaj ok
PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ KROŚNIEŃSKIEGO LOTNISKA.

Rys historyczny lotniska w Krośnie:

- lotnisko ma 80 letnią tradycję – początkowo służyło do szkolenia szybowcowego (1928 r).

-1932 r  lotnisko otwarto i poświęcono jako lotnisko turystyczne – (ok. 110 ha)

- w 1936 r. lotnisko przekazano aktem darowizny Rady Miasta na rzecz Ministerstwa Spraw

  Wojskowych - (ok. 265 ha gruntów),

- 1937 – 1939 r. z inicjatywy gen. Ludomiła Rayskiego,  późniejszego Dowódcy Wojsk

   Lotniczych, zbudowano jedno z największych w Europie lotnisk wojskowych – Szkołę

   Podoficerów Lotnictwa dla  Małoletnich,

- w  1938 roku przeniesiono z Bydgoszczy do Krosna Szkołę Orląt

- w 1939 roku lotnisko zostało zbombardowane przez Niemców,

- do 1939 roku –110 pilotów zasiliło pułki lotnicze, a  w  chwili wybuchu   wojny,  w

   koszarach znajdowało się 780 uczniów  pilotów,

- 10 września 1939 r. –  ewakuacja do Łucka, dalsza ewakuacja na wschód – wkroczenie

   wojsk sowieckich, oddzielenie oficerów, osadzenie w obozach i wymordowanie w Katyniu

   i Miednoje  - uczniowie Szkoły poprzez Rumunię i Francję znaleźli się w Anglii,

- 1941 – 1944r. po krótkim przeszkoleniu zasilili pułki lotnicze - brali udział w „Bitwie o

   Anglię” – wielu zginęło,

- po wojnie od 1945 roku okresowe spotkania z kombatantami na lotnisku w Krośnie,

  wmurowano tablicę pamiątkową w kościele Fara.

- 1945 – 1972 r.  lotnisko jest własnością  Min. Obrony Narodowej – w użytkowaniu przez

  Aeroklub Podkarpacki dla szkolenia lotniczego,

- w 1972 r. lotnisko przekazane zostało przez MON w wieczyste użytkowanie przez

  Aeroklub PRL, za pośrednictwem Pow. Rady Narodowej w Krośnie. Pomimo wielu

  pisemnych  monitów i skarg, władze Krosna nie dokonały wpisu do ksiąg wieczystych

  użytkowania lotniska przez APRL zgodnie z decyzją MON.

- w 1978 roku rozpoczęto rozbudowę lotniska dla celów komunikacji  pasażerskiej:

  * dobudowano do istniejącej drogi startowej dł. 1050 m. dalszych 550 m.(stan surowy)

  * dobudowano do portu lotniczego,  budynku dla potrzeb Aeroklubu (stan surowy),

  * wykonano roboty melioracyjne, modernizację sieci energetycznych

- 1981 r. po wprowadzeniu stanu wojennego – zaniechanie dalszych robót,

- w 2000 roku władze miasta planowały zabudowę lotniska blokami  mieszkalnymi,

- 2000 r.,   na wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego, za zgodą

  Aeroklubu  Podkarpackiego i Prezydenta m. Krosna,  Minister Skarbu   przekazał lotnisko

  do   Rzeszowa,

- 2001 – 2005 r Marszałek  woj. Podkarpackiego, rozpoczął częściową wysprzedaż mienia

   lotniska,  wzbogacając budżet Rzeszowa

- listopad 2005 r. po wielu staraniach władz miasta i Klubu Seniorów Lotnictwa, lotnisko

  wróciło do Gminy Krosno,

- 2006 r. Urząd Miasta zlecił opracowanie koncepcji rozbudowy lotniska dla komunikacji

   pasażerskiej i szkolenia lotniczego,

- 2007 r. na podstawie zlecenia opracowany został „Program Organizacyjno -  Użytkowy

   Lotniska”. Założenia tego  programu sprowadzały lotnisko do jednej z najniższej rangi

   lotnisk komunikacji pasażerskiej  i nie uwzględniały funkcji przewozów  towarowych,

- 2008 r. po wielu roboczych spotkaniach, z udziałem Zespołu Doradczego Klubu Seniorów

  Lotnictwa, opracowana została nowa  „Koncepcja Modernizacji Lotniska Krosno” – w

  której   uwzględniono większość wniosków zgłoszonych prze Zespół KKSL. Ta koncepcja

  może stanowić podstawę do opracowania szczegółowego projektu rozbudowy lotniska,

  pod warunkiem odstąpienia od przeznaczenia pod zabudowę ok.. 40 ha płyty lotniska.

 

- 2008 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął prawo własności lotniska na rzecz Gminy Krosno.

 

- w okresie 1945 – 2000 r. na lotnisku przeszkolono:

  60 kapitanów instruktorów pilotów linii komunikacyjnych,

  10 pilotów wojsk lotniczych,

  150 – 170 uczniów pilotów (rocznie) dla Wyższej Szkoły Oficerskiej w Dęblinie,

  ponad 60 tysięcy spadochroniarzy dla wojsk powietrzno – desantowych,

  wielu mistrzów Świata i Europy w sportach samolotowych, akrobacji lotniczej,

  szybownictwie, modelarstwie lotniczym, konstrukcjach samolotowych i szybowcowych.

 

Historia krośnieńskiego lotniska pisana wieloma wybitnymi  osiągnięciami lotniczymi, budowanego wysiłkiem społeczeństwa na terenach podarowanych przez ówczesne władze Krosna, okupionego ofiarą życia wielu jego wychowanków, uzasadnia wpisanie krośnieńskiego lotnisko do  rejestru dziedzictwa narodowego.

 

 

Koncepcja modernizacji lotniska.

 

- w lipcu 2006 roku na zlecenie i według założeń Urzędu m. Krosna, został opracowany „Program organizacyjno-użytkowy lotniska” -  jako stadium przedprojektowe,

- założone w tym programie parametry lotniska, degradowały go do rangi zbliżonej do lądowiska, a to:

* kod referencyjny 2B ( jeden z najniższych)

* pas startowy szer 30 m dł. 1500 m. bez oznaczenia nośności i innych wymaganych

   parametrów

* samolot obliczeniowy ATR-42 (wycofywany przez linie pasażerskie)

   nie uwzględniono     samolotu do przewozu towarów (cargo)

* zabezpieczenie nawigacyjne wzrokowe  typu PAPI

* wyłączenie po południowej stronie i na obrzeżach w granicach lotniska

   zatwierdzonych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego – ok. 40 ha płyty lotniskowej.

 

W okresie 2 lat, w wyniku zgłoszonych przez zespół doradczy KKSL uwag i wniosków, opracowana została w 2007 roku „Koncepcja Modernizacji Lotniska” – uwzględniająca zmianę podstawowych parametrów, a to:

* kod referencyjny 3C (a dla niektórych oznaczeń 4D) 

* pas startowy szer. 45 m. z utwardzonymi poboczami 2 x 7,5 m. usytuowany „po

   śladzie” starego pasa – długości 2000 – 2120 m.

* samolot obliczeniowy Boeing 737 – 500

* zabezpieczenie radio-nawigacyjne, oprócz systemu PAPI, radiolatarnie VOR i ILS

 

Nie uwzględniono możliwości remontu istniejącego sztucznego pasa startowego

dł. 1500 m., szerokości 53 m. o zniszczonej nawierzchni, pomimo posiadania dokumentacji remontowej opracowanej w 1978 r. przez „Biuro Studiów i Projektów

Lotnictwa Cywilnego” w Warszawie.

Takie parametry lotniska w przypadku ich realizacji, stawiają lotnisko w randze lotniska komunikacji pasażerskiej średniego zasięgu i są do przyjęcia.

 

Nie do przyjęcia jest założone w „Koncepcji…..”, a projektowane przez Władze m. Krosna, wyłączenie po południowej stronie 40 ha pola wzlotów pod zabudowę przemysłową.

Nie są to tereny wokół lotniskowe jak przedstawiają to władze miasta, ale leżące w zatwierdzonych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego granicach lotniska, podobnie jak tereny wzdłuż drogi do Zręcina. Teren na płn-wschód od portu lotniczego o pow. 2,7 do 6 ha ogłoszono już wręcz do sprzedaży.

Takie zamierzenia są przedwczesne i są sprzeczne z przepisami Prawa Lotniczego i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 roku (Dz.U. Nr. 130)  - rozdział 4 & 12. 1. który  określa:

Zezwolenia Prezesa wymagają zmiany cech lotnisk dotyczące:

1.     granic lotniska

2.     lokalizacji ogrodzenia lotniska

3.     części lotniczej lotniska

4.     granicy pola wzlotów i układu pasów startowych lotniska bez nawierzchni sztucznej

5.     parametrów drogi startowej jej zabezpieczeń, zabezpieczeń tym powodujące zmianę kodu referencyjnego lotniska

6.     rodzajów nawierzchni w granicach pola naziemnego ruchu lotniczego

7.     likwidacji, budowy lub rozbudowy infrastrukturty lotniczej

8.     kategorii podejść do lądowania

 

Jak wynika z wielu aktualnie obowiązujących aktów prawnych, zakładana przez Urząd Miasta parcelacja, wymaga wyznaczenia nowych granic lotniska, opracowania nowej „Dokumentacji rejestracyjnej”, zatwierdzenia i wpisania do rejestru przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, a także zgody Zarządzającego, którym aktualnie jest Aeroklub Polski.

 

Uwagi Ogólne.

 

Przeznaczenie pod zabudowę przemysłową ok. 40 ha pola wzlotów spowoduje nieodwracalne skutki,  przekreślające możliwość  rozwoju lotniska w perspektywie 20 – 30 lat. Taki przedział czasowy planowania  budowy lotnisk zaleca Unia  Europejska. Rozbudowa lotniska według koncepcji opracowanej w 2006 roku, tj.

- kod referencyjny 2B,

- pas startowy szer. 30 m. dł. 1500 m. bez oznaczenia nośności (PCN), 

- samoloty sportowe i ultra-lekkie do komunikacji i szkolenia lotniczego,

to wyrzucanie w błoto publicznych środków.

Według prognoz Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w 2030 roku polskie lotniska obsłużą ponad 81 mln podróżnych. To dwukrotnie więcej jak w zeszłym roku. W ciągu najbliższych lat najbardziej dynamicznie będą rozwijać się porty regionalne. Co roku będzie im przybywać

ok. 25 % pasażerów.

Według Airbusa, w ciągu 20 lat,  42 samoloty mają zasilić flotę polskich  przewoźników lotniczych.

W Polsce spółka ta kontynuuje współpracę z Goodrich Krosno, która dostarcza jej różne podzespoły. Według „Rzeczpospolitej”,  w artykule „Boom w Dolinie Lotniczej (12 czerwca 2008 r.),  Goodrich ma inwestować na Podkarpaciu. Plany te pozostają na razie tajne,

ale wiadomo że do Akropolis przyciągają m. innymi zwolnienia podatkowe przysługujące inwestorom w SSE.

Jak pisze „Rzeczpospolita”, „za kilka dni rozpoczną  się negocjacje  w sprawie poważnej inwestycji planowanej w podkarpackiej Dolinie Lotniczej  przez prawdziwego potentata w branży produkującego komponenty do samolotów, koncernu Goodrich”.

Do inwestowania w podrzeszowskiej Jasionce szykuje się wiele firm, m. innymi jeden z największych na kontynencie producentów silników lotniczych niemiecki koncern MTU.

A czy w Krośnie niema  terenów w pobliżu lotniska dla przyciągnięcia inwestorów tak jak to ma miejsce w Rzeszowie? To jakiś paradoks głoszony przez władze Krosna,  że rozwój lotniska ma nastąpić w wyniku likwidacji jego podstawowej wartości – 40 ha pola wzlotów.

Według nieoficjalnych wypowiedzi Prezydenta m. Krosna, lotnisko nie będzie lotniskiem komunikacyjnym, ale ma pełnić funkcję „Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego”. Na tego typu lotniskach obowiązują szczególne względy bezpieczeństwa.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 roku w sprawie przepisów techniczno- budowlanych dla lotnisk cywilnych – rozdz. 1 & 2 pkt  5  określa  m. innymi,  że przy wyborze usytuowania lotniska oraz przy rozmieszczeniu jego części należy uwzględnić zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego związane z warunkami miejscowymi, w tym zanieczyszczenia przemysłowe zmniejszające widoczność, szlaki migracji ptaków i wysokie obiekty w sąsiedztwie lotniska.

12. 05. 2008 roku, Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze. Zakłada on m. innymi podniesienie bezpieczeństwa lotniczego, zwiększenie ochrony lotnictwa cywilnego oraz rozszerzenie nadzoru i  kontroli nad  bezpieczeństwem podróżnych.

Prezes Lotnictwa Cywilnego, w liście otwartym do wszystkich użytkowników przestrzeni powietrznej apeluje o współtworzenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.

W artykule „SMS od Prezesa”  w czasopiśmie „Pilot club” – czerwiec 2008 r. pisze m.innymi:

Działalność lotnicza w rozwiniętym społeczeństwie jest akceptowana tylko wtedy, kiedy jest bezpieczna….. bardzo prawdziwe było zawsze stwierdzenie, że przepisy lotnicze są krwią pisane……w przeszłości niejednokrotnie dopiero tragedia zmuszała do dokładnego zbadania nowego zagadnienia, tak by starać się zapobiec mu w przyszłości…..   elementem każdego systemu jest człowiek, jego umiejętności zachowania i błędy”.

Krośnieńskie lotnisko, ze względu na planowaną funkcję ponadregionalnego szkolenia powinno spełniać pełne wymogi bezpieczeństwa dla uczniów - pilotów i uwzględniać warunki lokalne,  tj. położenie lotniska, występujące warunki atmosferyczne oraz zagrożenia wynikające z zabudowy na kierunku startów i lądowań -  co zostało już wielokrotnie uzasadniane przez tych co na tym lotnisku przez wiele lat się szkolili, a również tu byli instruktorami i szefami wyszkolenia lotniczego.

Zamierzenia władz samorządowych, zabudowy 40 ha pola wzlotów, zdegradują jedno z największych lotnisk wojskowych w Europie  przed II wojną światową  i największe lotnisko aeroklubowe w Kraju – do rangi lądowiska!   To wbicie noża w samo serce lotniska!

Lotnisko jest własnością władz samorządowych, nie jest jednak własnością prywatną.

Koncepcja rozwoju lotniska wymaga konsultacji ze środowiskiem lotniczym i społeczeństwem całego regionu, któremu ma służyć. Niestety rozpowszechniana jest przez władze samorządowe dezinformacja, a nawet kłamliwe stwierdzenia, mające na celu zdezorientować społeczeństwo i Radnych,  którzy będą podejmować odpowiednie Uchwały.

Decyzja o parcelacji lotniska spotyka się z protestem nie tylko środowisk lotniczych, ale także ze środowiskami samorządowymi regionu i wieloma Stowarzyszeniami.

Zespół doradczy powołany przez Krośnieński Klub Seniorów Lotnictwa,  który w okresie ponad 2 lat, na spotkaniach z przedstawicielem Samodzielnej Pracowni Usług Projektowych

Jana Opęchowskiego, konsultanta powołanego przez Urząd Miasta,  p.Ryszarda Zaremby i władz samorządowych wyrażał swoje stanowisko, nazwany został pogardliwie „ludżmi starszego pokolenia pamiętającymi bombardowania,  bujającymi w obłokach”. 

Pomimo tego, że w skład Zespołu weszło wielu profesjonalistów lotnictwa, m. innymi kpt. inst..Zbigniew Kwiatek, kpt.instr. Tadeusz Płatek, kpt.instr. Jerzy Markiewicz,  instr. pilot Julian Ziobro, b. v-mistrz świata w szybownictwie – zespół ten został uznany przez władze miasta jako niekompetentny do wyrażania stanowiska do koncepcji rozwoju lotniska.

Jako jedyne miarodajne źródło Władze Miasta uznają  stanowisko Naczelnika Rozwoju Miasta,  projektanta i  konsultanta  p. Ryszarda Zatemby.

W artykule „Zaorać to lotnisko” ( Pilot club – czerwiec 2008 roku) kpt. inst. Airbusa 320

Sławomir Cichoń  ironizuje: „I niech Pan nie słucha głosów seniorów z tegoż lotniska, którzy chcą go bronić za wszelką cenę. Przecież nie znaczy nic, że spędzili tam najpiękniejsze lata swojego życia, zdobywając lotnicze ostrogi, które potem wykorzystywali wożąc pasażerów po całym świecie, lub opylając pola pod afrykańskim niebem. Niech ich Pan nazwie „leśnymi dziadkami”, bo swoje najlepsze lata mają już za sobą i z pewnością pomieszało się im w głowach od nadmiaru promieniowania kosmicznego lub chemikaliów”.

Opracowanie analizy nowych granic lotniska po wyłączeniu ok. 40 ha płyty lotniska, władze miasta zleciły firmie „Polconsult” – Ryszarda Zaremby. To opracowanie ma być podstawą do podjęcia Uchwały Rady Miasta o zmianie przeznaczenia terenów w perspektywicznym planie przestrzennegozagospodarowania i opracowania nowej „Dokumentacji Rejestracyjnej Lotniska”. Po spełnieniu wymogów Prawa Lotniczego, dokumentacja ma być przedłożona do Urzędu Lotnictwa Cywilnego celem wpisania do rejestru lotnisk. Jeśli  będzie ona zgodna z odpowiednimi przepisami, należy założyć, że ULC dokumentację zatwierdzi. W takim przypadku na zawsze przekreślony będzie rozwój lotniska, ze szkodą dla Krosna i regionu Podkarpacia.

Krośnieńskie lotnisko powinno pełnić dwie bezkolizyjne, a nawet wzajemnie korzystne funkcje: komunikacji pasażerskiej i szkolenia lotniczego.

Niech pamiętają o tym wszyscy,  którzy będą podejmować decyzje w sprawie przyszłości lotniska.

 

 

                      W imieniu Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa

 

 

                                                                           Józef  Zuzak

                                                                       Sekretarz  KKSL

 


 powrót
Szczegóły
z 1148
996820 odwiedzin